Slægtsnavnet AABECH blev til således:


Jens Alfred Rasmussen  blev født den 2. februar 1866 i Udesundby, Frederikssund, Frederiksborg amt.
Han kom i lære som murer hos sin far, Rasmus Jørgensen.
Jens Alfred etablerede sig som murermester i Hellerup, hvor han købte byggegrunde og opførte flere villaer.
Hans ønske om navneændring ses begrundet i, at der i Hellerup ikke var mindre end 4 murermestre med navnet Rasmussen, hvilket meget ofte gav anledning til ubehagelige forvekslinger.
Overleveringerne siger også, at Jens Alfred havde et ønske om at stå først i telefonbogen!

Efterfølgende afsnit på denne side er en afskrift af hver enkelt dokument, der blev anvendt til behandlingen af Jens Alfreds ansøgning om navneændring for ham og de fire børn, som han havde på det tidspunkt.


 

 

 

        Til Kongen.

Undertegnede Murmester Jens Alfred Rasmussen af Hellerup, Københavns Amt, tillader mig herved at ansøge om, at jeg og mine 4 børn Alexius Alfred, Alvilde Marie Jakobine, Leo Albert og Jens Jakob Rasmussen må få Tilladelse til at antage Navnet "Aabech" som Slægtsnavn saaledes, at vore fulde Navne fremtidig blive Jens Alfred Aabech, Alexius Alfred Aabech, Alvilde Marie Jakobine Aabech, Leo Albert Aabech og Jens Jakob Aabech.
Grunden til mit Ønske er den, at der i Hellerup ikke er mindre end 4 Murermestre af Navnet Rasmussen, hvilket meget ofte giver anledning til ubehagelige Forvexlinger.
Min Fader er død. Samtykke fra min Moder, min Broder og min Søster vedlægges.
Svarskrivelsen bedes sendt til Genealogisk Institut, som vil indløse den eventuelle Bevilling paa Københavns Amtstue.

Helleruplunds Allé, Hellerup, 1 Marts 1901.

Allerunderdanigst
J. A. Rasmussen

 

Erklæring.

Undertegnede erklærer herved, at jeg ikke ønsker Navneforandring, selvfølgelig har jeg ikke noget imod, at min Broder Murermester Jens Alfred Rasmussen faar det.

Oppesundby d. 24. Feb. 1901

 

 

Kristine Rasmussen,
p.t. Kjøbenhavn.

Jørgen Rasmussen,
Smedesvend.

 

Undertegnede erklærer herved at det er med mit Samtykke at min Søn Murermester Jens Alfred Rasmussen ansøger om Navneforandring. Selv ønsker jeg paa grund af min Alder ikke navneforandring.

p.t. Hellerup d. 28. Februar 1901

Karren Marie Jørgensen
født Jensdatter.


GENEALOGISK INSTITUT
Kjøbenhavn, den 1 ste Marts 1901.

 

Ved at fremsende en Ansøgning fra Murmester Jens Alfred Rasmussen af Hellerup Københavns Amt, der ønsker at han og hans 4 Børn maa faa Tilladelse til at antage Navnet "Aabech" som Slægtsnavn, skal man oplyse, at Ansøgeren har valgt dette navn af den i Institutet samlede Fortegnelse over Navne, der ikke bæres af andre Slægter eller Personer her i Landet.

Bestyrelsen tillader sig at anbefale Ansøgningen paa det bedste.

 

 

P.B.V.

Sofus Elvius.

 

  
KJØBENHAVNS AMTS NORDRE BIRKS POLITI

Rapport
af
Onsdagen den 13´ Marts 1901.

Efter Ordre samt i Henhold til hoslagte Skrivelse, med Bilag, fra Genealogisk Institut af 1´ds. har undertegnede D.D. indfundet sig hos Ansøgeren:

Murermester Jens Alfred Rasmussen

paa hans Bopæl i Hellerup, hvor han fremstod og forklarede, at han foruden sine anførte Søster og Broder, har 3 Søstre og 1 Broder , nemlig:

I Enkefru Anna Petersen, Vesterbrogade 25, 1,

II Marie Rasmussen, gift med Skræddermester P. Andersen, Torvegade No 26.

III Sofie Rasmussen gift med Smedemester O.E. Svendsen, Bopæl Tordenskjoldsgade No 26 o.G.

Endvidere har Cpt. en Broder:

Arbmd: Christian Rasmussen

om hvis Ophold Cpt. ingen Anelse har, han antager, at han opholder sig i Kjøbenhavn.

Cpt. har ikke flere Børn end de 4 som er anført i Ansøgningen.

J. Christiansen
NB. 18
 
 

 
Kjøbenhavns Amt nordre Birk,
den 13´ Marts 1901.

Blegdamsvej Nr. 6,    
Kjøbenhavn, N.    
 Ved at fremsende hoslagte af Genealogisk Institut hertil indgivne Ansøgning med Bilag fra Murermester af Hellerup Jens Alfred Rasmussen om Tilladelse til at antage Navnet "Aabech" som slægtsnavn tillader jeg mig under Vedlæggelse af en Rapport af D.D. at bemærke, at der fra Birkets Side intet vides at erindre imod det ansøgte.

underskrevet

Til Sjællands Stiftamt.

 

 
Sjællands Stiftamt,
den 22 Marts 1901.

Journal Nr. K.1188-1901         

 

 

Hoslagte andragende med Bilag, hvori Murermester Jens Alfred Rasmussen af Hellerup anholder om Bevilling til fremtidig at føre Familienavnet Aabech, skal man tjenstlig tilstille det høje Ministerium med Bemærkning, at der fra Amtet Side intet vides mod det ansøgte at erindre.

underskrevet.

Til Justitsministeriet

 

 
den 30 Marts 1901          


Til Amtmanden over Kbhvn´s Amt.

 

 

At der i Anledning af det med Hr. ???? Skrivelse af 22 ds (K1188/01) hertil indsendte Andragende under D.D. herigennem er udfærdiget en allerhøjeste Bevilling for Murer Jens Alfred Rasmussen af Hellerup og hans fire Børn til for Fremtiden at føre Familienavnet Aabech det skal man til behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse meddele med Tilføjende, at Bevillingen ligger til Løsning paa Kbhvn´s Amtstue mod Gebyr 33.66

 

1901
B1635
Just.Min.
1. Exp.
Ktr.


  
Bevilling til familienavnet
AABECH

blev således den 30. marts 1901
givet af Justitsministeriet under Christian IX til

Jens Alfred

og hans 4 børn

Alexius Alfred, født d. 9. januar 1886
Alvilde Marie Jakobine, født d. 17. juli 1888
Leo Albert, født d. 19. oktober 1896
Jens Jakob, født d. 12. september 1898